Vi vill skapa en lärande miljö, lärare istället för E-Learning!

26 feb, 2024 | Nyheter

Varför vi rekommenderar lärarledda utbildningstillfällen i stället för E-Learning (självstudier) när det gäller elsäkerhet.

  • Har du gedigen yrkeserfarenhet så är du kunnig om de arbetssituationer och de risker du har i ditt dagliga arbete, du arbetar rutinmässigt och erfarenhets styrt. Det är när förutsättningarna ändras och du möter nya risker som erfarenheten inte räcker. För att klara detta behöver man ständigt ifrågasätta sitt agerande och luta sig mot de regler som gäller.
  • En lärarledd utbildning med engagerad yrkeskunnig utbildare utmanar och engagerar. En grupp erfarna yrkespersoner har en samlad erfarenhet som tillför ett stort värde i en lärsituation, diskussioner och delad erfarenhet. Det är i den miljön som lärande och utveckling kan ske som förändrar vårt sätt att tänka och agera.

Lärande och utbildning är inte samma sak

Utbildning är en aktivitet, som kan resultera i lärande. Bra utbildning leder till lärande hos personalen, vilket sedan kan leda till positiva förändringar i prestationer. I den mest grundläggande bemärkelsen är utbildning en process där man lär ut ny information, så att deltagarna kan utveckla nya färdigheter. Utbildning används oftast för att lära människor grunderna i hur saker och ting fungerar, som till exempel all den introduktion man får när man börjar ett nytt jobb. Utbildning ger människor specifika färdigheter som de kan tillämpa i samma situation, om och om igen. Utbildning kräver endast passivt engagemang från deltagarna, som att dyka upp på ett möte eller klicka sig igenom en e-kurs.

Lärande skiljer sig från utbildning eftersom lärande kräver aktivt engagemang. Genom att aktivt engagera sig kan personer ta till sig och komma ihåg nya begrepp och färdigheter, samt använda dem i nya situationer Lärande kan även ändra vår syn på världen omkring oss. När vi lär oss något nytt kan vi tillämpa denna kunskap på framtida situationer som skiljer sig från det material vi lärde oss.

Energiföretagen

”Energibranschens rekommendation är att den första EBR-ESA-utbildningen som genomförs ska vara lärarledd. Dessa utbildningar samlas inom Energiföretagens initiativ Wattityd. Utbildningarna hålls av utvalda utbildningsanordnare runt om i landet, med de kvalitetssäkrade utbildningskoncept som har tagits fram inom Wattityd. Wattityd håller i kunskapstesten och utfärdar certifikat med giltighetstid. När du behöver repetera dina kunskaper rekommenderar vi också här en lärarledd utbildning hos en godkänd utbildningsanordnare”.

Tidningen ENERGI

  • Elsäkerhetsverkets nya olycksrapportering för 2022 kan vid en första anblick ge anledning till viss oro. Men tittar man närmare är det snarare tvärtom. Allvarliga elolyckor är ovanliga och inom energibranschen är de sällsynta.
  • Antalet anmälda elolyckor bland el yrkespersoner i alla branscher ökade från 210 till 256 personer mellan 2021 och 2022. Av dessa har 53 bedömts orsaka sjukfrånvaro under en till tre dagar, en uppgång från 40 sådana anmälningar året före.
  • I samband med årets Elolycksrapport gjordes även en enkät med cirka 500 elektriker. Den visar att stress, bristande regelefterlevnad och slarv är största orsakerna till att det sker olyckor.
  • Regel efterlevnaden är oerhört hög inom eldistribution. Det är inget snack om att inte följa ESA-anvisningarna och om man gått utbildningarna så vet man vad som gäller, säger Christer Gruber. Däremot menar han att det finns en tendens att göra som man alltid gjort: att ta för givet att samma förutsättningar som förra gången gäller för ett liknande jobb, fast det kanske finns något som kan skilja sig.