Framtidens Elnät, En ny era av proaktiv styrning.

26 feb, 2024 | Nyheter

Proaktiv styrning – en nödvändighet

Traditionell elnätsstyrning har länge varit händelsestyrd och reaktiv, vilket inte längre räcker till för att hantera dagens och framtidens utmaningar. Med en proaktiv ansats kan vi förutse och förebygga problem, snarare än att enbart reagera när de uppstår. Detta innebär en övergång från att hantera kriser till att aktivt styra mot uppsatta mål. Vänligen kommentera artikeln om du delar min uppfattning eller har avvikande synpunkter.

Styrningens Kärnkomponenter

 • Driftstyrning fokuserar på att garantera tillgänglighet och kvalitet av el till kunderna, inklusive hantering av nuvarande behov och framtida utmaningar som laststyrning och efterfrågeflexibilitet.
 • Anläggningshantering innebär noggrann övervakning av elnätets fysiska infrastruktur. Det är viktigt att säkerställa att nätet inte bara är funktionellt utan också ekonomiskt hållbart.
 • Dataanvändning är avgörande och involverar effektiv insamling, analys och användning av data. Detta möjliggör välgrundade beslut som förbättrar nätets effektivitet och anpassningsförmåga.
 • Anpassning till förändring är nödvändigt då elnätet måste vara flexibelt och redo att anpassa sig till snabba förändringar, såsom ökad elektrifiering och integration av förnybar energi.

Implementering och framtida utmaningar

För att framgångsrikt implementera en proaktiv styrmodell krävs det omfattande förändringar i både teknik och mindset. Det inkluderar utveckling av nya verktyg för dataanalys, investeringar i infrastruktur och en kultur som främjar innovation och ständig förbättring. För att övergå från en reaktiv till en proaktiv inställning i driftstyrning och anläggningshantering, bör följande steg övervägas:

Driftstyrning:

 •  Förebyggande Underhåll: Implementera system för att kontinuerligt övervaka och underhålla utrustning för att förhindra fel innan de uppstår.
 • Avancerad Dataanalys: Använda dataanalysverktyg för att förutse potentiella problem och optimering av nätbelastning.
 • Kapacitetsplanering: Planera proaktivt för framtida belastningsförändringar och energibehov, med en inriktning på flexibilitet och skalbarhet.

 

Anläggningshantering:

 • Långsiktig Asset Management: Övergå från att bara fixa fel till att utveckla strategier för livscykelhantering av anläggningar.
 •  Riskhantering: Genomföra regelbundna riskbedömningar för att identifiera och hantera potentiella svagheter i infrastrukturen.
 • Hållbarhetsintegration: Aktivt integrera hållbarhetsmål i infrastrukturplanering och -förvaltning, som del av en bredare strategi för hållbar utveckling.

Genom att ta dessa steg kan organisationer i elnätsindustrin effektivt navigera övergången från reaktiv till proaktiv styrning, vilket ökar effektiviteten, tillförlitligheten och hållbarheten i deras nätverk.

Exempel på dataanalyser

För både anläggningsansvariga och driftansvariga inom elnätsindustrin är dataanalys kritisk. Här är några exempel på hur dataanalys kan tillämpas i deras arbete:

För Driftansvariga:

 • Belastningsprognos: Använda data för att förutsäga belastningstoppar och anpassa driftstrategier därefter.
 • Störningsanalys: Analysera orsaker till driftstörningar för att förutse och förhindra framtida incidenter.
 • Optimering av Nätverksprestanda: Använda analysverktyg för att kontinuerligt förbättra nätverkets effektivitet och tillförlitlighet.

För Anläggningsansvariga:

 • Livscykelanalys av Utrustning: Analysera data för att förutse underhållsbehov och utvärdera utrustningens återstående livslängd.
 • Kostnadsanalys: Använda data för att optimera investeringar och underhållskostnader, med målet att maximera avkastningen på investerade tillgångar.
 • Energianvändningsmönster: Analysera hur energi används över tid för att identifiera mönster och potentiella besparingar.

Dessa analysmetoder hjälper till att skapa en mer proaktiv och effektiv strategi för både anläggnings- och driftshantering inom elnätssektorn.

Slutsats

För att säkerställa ett hållbart och effektivt elnät, måste vi omfamna proaktiv styrning. Genom att göra detta kan vi inte bara möta dagens krav utan också proaktivt förbereda oss för framtiden. Denna förändring är inte bara en teknisk utmaning, utan en möjlighet att förbättra vårt sätt att leverera och hantera el.

Författare Erling Gustafsson